Bībeles kurss


Bībele - Dieva vārds?

016 wkg bs bībele

Raksti ir iedvesmots Dieva vārds, ticīga evaņģēlija liecība un Dieva atklāsmes patiesa un precīza nodošana cilvēkam. Šajā ziņā Svētie Raksti ir nekļūdīgi un fundamentāli Baznīcai visos mācību un dzīves jautājumos ”(2. Tim. 3,15: 17-2; 1,20. Pētera 21: 17,17; Jāņa).

Vēstules ebrejiem autors saka par ceļu ...

Kā Dievs?

017 wkg bs dievs tēvs

Saskaņā ar Rakstu liecībām, Dievs ir dievišķa būtne trīs mūžīgās, identiskās, bet dažādās personās - Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā. Viņš ir vienīgais patiesais Dievs, mūžīgs, nemaināms, visvarenais, visaptverošais, visuresošais. Viņš ir debesu un zemes radītājs, Visuma uzturētājs un cilvēka pestīšanas avots. Lai arī pārpasaulīgi, rīkojas ...

Kas ir Jēzus Kristus?

018 wkg bs dēls Jēzus Kristus

Dievs, Dēls, ir Dieva otrā persona, kuru Tēvs radījis pirms daudziem gadiem. Viņš ir Tēva vārds un līdzība - caur viņu un viņam Dievs radīja visu. To sūtīja no Tēva, kā Jēzus Kristus, Dievs, miesā atklājās, lai ļautu mums sasniegt pestīšanu. Viņu uzņēma Svētais Gars un viņš piedzima no Jaunavas Marijas ...

Kāda ir Jēzus Kristus vēsts?

019 wkg bs Jēzus Kristus evaņģēlijs

Evaņģēlijs ir labās ziņas par izpirkšanu caur Dieva žēlastību, kuras pamatā ir ticība Jēzum Kristum. Vēstījums ir tāds, ka Kristus nomira par mūsu grēkiem, ka viņš tika apbedīts, augšāmcēlies trešajā dienā pēc Rakstiem un pēc tam parādījies saviem mācekļiem. Evaņģēlijs ir labā ziņa, ka caur Jēzus Kristus pestīšanas darbu mēs varam iekļūt Dieva valstībā ...

Kas vai kas ir Svētais Gars?

020 kg bs svētais gars

Svētais Gars ir Dieva trešā persona un caur Dēlu mūžīgi aiziet no Tēva. Viņš ir Jēzus Kristus apsolītais mierinājums, kuru Dievs sūtījis visiem ticīgajiem. Svētais Gars mūsos dzīvo, vieno mūs ar Tēvu un Dēlu un caur grēku nožēlošanu un svētošanu mūs pārveido un, nemitīgi atjaunojot, pielīdzina mūs Kristus tēlam. Svētais Gars ir ...

Kas ir grēks?

021 wkg bs grēks

Grēks ir nelikumība, sacelšanās stāvoklis pret Dievu. Kopš brīža, kad grēks ienāca pasaulē caur Ādamu un Ievu, cilvēks atradās grēka jūgā - jūgā, kuru ar Dieva žēlastību var noņemt tikai caur Jēzu Kristu. Cilvēces grēcīgais stāvoklis parāda tendenci uz sevi un savām interesēm par Dievu un viņa gribu ...

Kas ir kristība?

022 wkg bs kristbas

Ūdens kristības - ticīgā nožēlas pazīme, zīme, ka viņš pieņem Jēzu Kristu kā Kungu un Pestītāju - ir līdzdalība Jēzus Kristus nāvē un augšāmcelšanā. Kristība “ar Svēto Garu un ar Uguni” attiecas uz Svētā Gara atjaunošanas un attīrīšanas darbu. Visā pasaulē Dieva baznīca kristības praktizē, iegremdējot (Mateja 28,19; ...

Kas ir baznīca?

023 wkg bs baznca

Baznīca, Kristus Miesa, ir visu to cilvēku kopiena, kuri tic Jēzum Kristum un kuros mīt Svētais Gars. Baznīcas misija ir sludināt evaņģēliju, mācīt visu, ko Kristus pavēlējis, kristīt un ganīt ganāmpulku. Izpildot šo mandātu, Baznīca Svētā Gara vadībā ņem Bībeli par ceļvedi un orientējas ...

Kas vai kas ir sātans?

024 wkg bs sātans

Eņģeļi ir radīti gari. Tie ir aprīkoti ar brīvu gribu. Svētie eņģeļi kalpo Dievam kā vēstnešiem un aģentiem, kalpo garam tiem, kas saņem pestīšanu, un pavadīs Kristu pēc viņa atgriešanās. Nepaklausīgos eņģeļus sauc par dēmoniem, ļaunajiem gariem un nešķīstiem gariem (Ebr 1,14; Atkl. 1,1; 22,6; Mt 25,31; 2 Pet 2,4; Mk 1,23; Mt ...

Kas ir Jaunais pakts?

025 wkg jaunais komplekts

Pakta pamatformā derība regulē savstarpējās attiecības starp Dievu un cilvēci tādā pašā veidā, kā parastā derība vai vienošanās paredz attiecības starp diviem vai vairākiem cilvēkiem. Jaunā Derība ir spēkā, jo nomira testators Jēzus. To saprast ir ļoti svarīgi ticīgajiem, jo ​​...

Kas ir dievkalpojums?

026 wkg bs pielgums

Pielūgšana ir dievišķa atbilde uz Dieva godību. To motivē dievišķa mīlestība un tas rodas no dievišķās sevis atklāsmes viņa radītajam. Dievkalpojumos ticīgais iesaistās saziņā ar Dievu Tēvu caur Jēzu Kristu, caur Svēto Garu. Pielūgšana nozīmē arī to, ka mēs esam pazemīgi un dzīvespriecīgi pret Dievu ...

Kāda ir lielā misijas kārtība?

027 wkg bs misijas pavēle

Evaņģēlijs ir labās ziņas par izpirkšanu caur Dieva žēlastību, kuras pamatā ir ticība Jēzum Kristum. Vēstījums ir tāds, ka Kristus nomira par mūsu grēkiem, ka viņš tika apbedīts, augšāmcēlies trešajā dienā pēc Rakstiem un pēc tam parādījies saviem mācekļiem. Evaņģēlijs ir labā ziņa, ka caur Jēzus Kristus pestīšanas darbu mēs varam iekļūt Dieva valstībā ...